ERMENEKLİ İSMİHANİ HANIM

Büyük Kemros Mahallesi sakinlerinden (Kemros-i Kebir) Nakibü’l-Eşraf Mehmet Emin Efendinin hanımıydı.
Mehmet Emin Efendi vefat ettikten sonra bu mahallede bulunan ve kendi miras hakkına düşen arsaya sadece kendi imkânlarıyla bir mescit inşa ettiler: İsmihani mescidi
Bu mescitte özellikle ramazan aylarında fahri imamlar tutularak halka hizmet ederdi. Ancak karda kışta ve zor şartlarda diğer camilere giden halktan şikâyetler gelmeye başladı. Halk İsmihani Mescidine Cuma beratı ve imam-hatip tayini istiyodu.
7 Ocak 1836 yılında İsmihani Hanımın müracaatına cevap geldi, bu mescide minber konularak Cuma ve bayram namazlarında da hizmet etmesi devrin padişahı II. Mahmut tarafından uygun görüldü ve berat-ı Alişan gönderildi.
Aşağıda İsmihani Hanımın zamanın Ermenek kadısının yazışmalarıyla arzuhalini ve padişahtan gelen cevapla tayin olunan imam-hatibi göreceksiniz.
Burada asıl belgeyi (ek resim) sadece transkript yapmakla yetiniyoruz çünkü kullanılan dil bugün bile anlaşılabiliyor buna rağmen bazı kelime ve terkipleri parantez içerisinde Türkçeleştirdik.
“Maruzat (dilekçe)
Bu makule mahallin kurb ve civarında ve salat-i cuma ve ıydeyn (bayramlar) eda olunur camii şerif olmadığı halde ashab-ı hayratın (hayırseverlerin) bina eylediği mescid-i şerife müceddeden (ilk olarak) minber vaz’ (koyma) ve ikame-i salat-i cuma ve ıydeyn (bayram ve cumanın da kılınması) evc-i hümayun-i şahanelerinin ve ber vech-i hasbi (ücretsiz) hitabetini (hatipliğini) dahi bazı kisana (kişilere) tevcih (görev verilme) oluna geldiği mesbuktur emr u ferman devletlü sultanım hazretlerinindir.
 Tasdike Mutabıktır (Onaya Uygundur)
Der-i devlet-mekine (yüce devlet makamına) arz-ı dai-i kemineleridir (duacı acizin arzuhalidir) ki Ermenek kazası mahallatından Kimeros mahallesinde vaki ashabü’l-hayrattan (hayırseverlerden) İsmihani kadın nam sahibetü’l-hayrın bina eylediği mescid-i şerifin civarında vaki cemaatlere salat-i cuma ve ıydeyn eda olunamadığından eyyam-ı şita ve sayfda (kış ve yaz günleri) külli bir zahmet çekilüp ve sevabından mahrum olmalarıyla mescid-i şerifin dahi vüs’ati (genişliği) olup cami olmağa bâ-izn-i hümayun (padişahın izniyle) minber vaz’ olunup müceddeden (yeni) bir hatip nasb ve tayin buyrulmak labüd ve mühim olmağın baisü arz-ı ubudiyet Seyyid Abdurrahman Halife b. Seyyid Hızır daileri her vecihle layık ve mahall-i müstehak olmağla camii-i mezkure ber vech-i hasbi hatip nasb ve tayin ve yedine müceddeden bir kıta berat-ı şerif-i alişan sadaka ve inayet buyrulmak niyazı ol ki vakıuI-l-haldir hasbeten lillahi (Allah rızası için) Teâlâ bil’iltimas paye-i serir-i saltanat-i âlaya arz ve ilam olundu baki emr u ferman hazreti men lehü’l-emrindir hurrira fi evail-i (şu tarihte yazıldı)
(Yazışmaları yürüten zat)
El-Abdü’d-Dai lid’Devleti’l-Aliyyeti’l-Osmnaniyye (Osmanlı  devletinin duacısı) es-Seyyid Muhammed el-Müvella-Hilafe li-kazai Ermenek (Ermenek kadısı)
Mühür: el-Hac Seyyid Muhammed 18 ramazan 1251 / 7 Ocak 1836”
Kaynak: B.O.A HAT 1594-40-1-1
Burada geçen Kimros mahallesi bugün Ermenek’te olmadığından kelimenin de harekesiz olup Kemros, Kimeros gibi farklı okunabileceğinden bu kelimenin kökünü araştırmaya devam ediyorum.
Değerli Okuyucularım!
Burada siz sayın Ermenekli hemşerilerimden iki talebim var:
1- Ermenek’teki bu İsmihani Hanımın veya İsmihani mescidinin izine rastlandı mı?
2- Ermenek’te 180 yıl öncesine kadar var olan Büyük Kemros ve Küçük Kemros mahalleleriyle alakalı bir ipucu bilen var mı? Kimros, kimeros veya kemeros olabilir.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Son Eklenenler

author

Emma Hayes

There I was in a hot yoga studio with plenty of bright natural light and bending myself into pretzel like positions for the very first time.

instagram