SGK Müdürü Muhammet Söyler Yapılandırma Hakkında Seminer Verdi

0
395

7020 BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA VE
BİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
HAKKINDA SORU VE CEVAPLAR
1 / 13
1. Sosyal Güvenlik Alacaklarının Yapılandırılması Sigortalı Ve İşverenlere Ne Gibi Faydalar Sağlamaktadır?
Sosyal güvenlik borçlarını yapılandıran işveren ve sigortalılarımızın geçmiş dönem borçlarına uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı yerine, borç asıllarına ÜFE (Üretici Fiyat Endeksi) uygulanacağından ekonomik olarak daha uygun imkânlarda ödeme kabiliyetine kavuşacaklardır. Aynı zamanda birikmiş borçlara taksitle ödeme seçeneği getirildiğinden, ilgililer kolay ödeme imkânına sahip olabilecektir. Yapılandırma kanunları; kamuya birikmiş alacaklarını tahsil etme imkânı verirken, vatandaşlarımıza ise daha esnek ve kolay ödeme imkânı sunmaktadır. Ayrıca borçlarını yapılandıran işverenlerimiz; prim teşviklerinden yararlanmaya devam edebilmekte, borçlularımıza uygulanması gereken icra işlemleri durdurulmakta, ilk taksitin ödenmesi halinde borcu yoktur yazısı alınabilmektedir.
2. Yapılandırma Kapsamına Giren Borç Türleri Ve Dönemleri Nelerdir?
 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının ‘a’ bendinde belirtilen sigortaları çalıştıran özel ve kamu işverenlerinin, ‘b’ bendi kapsamında sigortalı olan ( Gerçek ve basit usulde vergi mükellefi olanlar, gelir vergisinden muaf olup Esnaf ve Sanatkârlar siciline kayıtlı olanlar, A.Ş. yönetim kurulu üyeleri, şirket ortakları, tarımsal faaliyette bulunanlar ve muhtarlar..) ve ‘c’ bendi kapsamında sigortalı çalıştıran kamu idarelerinin bu kapsamındaki sigortalılık statülerinden kaynaklanan; sigorta primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, ek karşılık primi, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi,
 Bu kanuna göre yapılan başvuru tarihi itibarıyla ilgili mevzuatına göre ödenme imkânı ortadan kalkmamış isteğe bağlı sigorta primi (5510 sayılı Kanunun Geçici 16 ncı maddesi kapsamında gelir vergisinden muaf olan kadın sigortalıların isteğe bağlı sigorta primi dahil) ile topluluk sigortası primi,
 Yaşlılık aylığı, emekli aylığı veya malullük aylığı bağlandıktan sonra 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen sigortalılık statüsü kapsamında (esnaflık yapılması durumunda) sigortalı sayılmasını gerektirir nitelikte çalışması nedeniyle ilgili mevzuatına göre sosyal güvenlik destek primi ödemesi gerekenlerden, 2016 yılı Şubat ayı ve önceki aylara ilişkin olup bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla ödenmemiş olan sosyal güvenlik destek primi,
 2017 yılı Mart ayı sonuna kadar bitirilmiş olan özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin yapılan ön değerlendirme, araştırma veya tespit sonucunda bulunan ve Kanunun yayımı tarihinden önce tebliğ edilen eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi,
7020 BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA VE
BİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
HAKKINDA SORU VE CEVAPLAR
2 / 13
 2017 yılı Mart ayı sonuna kadar işlenen fiillere ilişkin olup, ilk taksit ödeme süresinin sonuna kadar (31/8/2017) tebliğ edildiği halde ödenmemiş olan idari para cezası,
 İlgili Kanunları gereğince Kurumumuzca takip edilmekte olan damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı,
 Bu madde kapsamına giren ve Kanunun yayımı tarihinden önce asılları ödenen alacakların; Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla henüz ödenmemiş olan fer’ileri,
 5510 sayılı Kanunun ek 5 ve ek 6 ncı maddeleri kapsamında sigortalı olanlara ait sigorta primi,
 2925 sayılı Kanun kapsamındaki tarım sigortalılarına ilişkin sigorta primi, ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları, yeniden yapılandırılması mümkün olan Kurum alacaklarını oluşturmaktadır.
 İşverenler ve üçüncü şahıslar tarafından iş kazası ve meslek hastalığı, malullük, adi malullük ve ölüm halleri ile genel sağlık sigortalısına ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilere yönelik fiiller nedeniyle ödenmesi gereken rücu alacaklarından kanunun yayım tarihine kadar davası sonuçlanarak tahakkuk ettiği halde anılan tarih itibariyle ödenmemiş olanlar,
yapılandırma kapsamındadır.
3. Yapılandırma Kapsamına Giren Borçlar İçin Nasıl Ve Nereye Başvuru Yapılması Gerekmekte ve Başvuru Süresi Hangi Tarihte Sona Ermektedir?
4a Sigortalıları için : İşverenlerimiz tarafından E-Sigorta kanalıyla veya elden ya da posta yoluyla işyerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine, primini kendi ödeyen 4/a sigortalılarımız ise elden veya posta yoluyla sigortalı dosyalarının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine başvuru yapması gerekmektedir.
4b Sigortalıları için : 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalılık statüsünden kaynaklanan prim borçları için elden veya posta yoluyla, herhangi bir sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine başvuru yapması gerekmektedir.
4c Sigortalıları için : 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında çalıştırılan sigortalılardan kaynaklanan, Emeklilik keseneği ve kurum karşılığı ile sigorta primi, fiili hizmet süresi zammı ve itibari hizmet süresi, ek karşılık prim borçları için Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Primler Daire Başkanlığına,
İdari para cezası borçları için ise işyerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine, başvuru yapılması gerekmektedir.
7020 BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA VE
BİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
HAKKINDA SORU VE CEVAPLAR
3 / 13
Başvuru Zamanı : Borçluların, kapsama giren Kurum alacaklarını yapılandırabilmeleri için 30/6/2017 tarihi mesai bitimine kadar ilgili üniteye/birime şahsen; posta veya 30/6/2017 saat 23.59 a kadar e-sigorta yoluyla başvuruda bulunmaları gerekmektedir.
4. Kapsama Giren Borçlar İçin Farklı Ödeme Seçeneklerinin Tercih Edilmesi Mümkün Müdür?
Kapsama giren tüm borç türleri için aynı ödeme şekli (peşin veya taksitle) tercih edilebileceği gibi, bir borç türü için peşin, diğer borç türleri için taksitle ödeme yolu veya bir borç türü için farklı sayıda taksit, diğer borç türü için farklı sayıda taksit de seçilebilecektir.
5. Başvuru Formunda Borcun Ne Şekilde Ödeneceğinin Belirtilmemiş Olması Halinde Peşin Veya Taksitli Ödeme Seçeneklerinden Hangisi Kabul Olunacaktır?
Başvuru formunda borcun ne şekilde ödeneceği belirtilmemiş ise azami taksit süresinin seçilmiş olduğu kabul edilecektir.
6. Başvuru Formunda taksitle ödeme seçeneği seçildiği halde Borcun Kaç Taksitte Ödeneceğinin Beyan Edilmemesi Halinde Borç Kaç Taksit Üzerinden Yapılandırılacaktır?
Bu durumda, borcun azami taksit süresi içinde ödeneceğinin kabul edildiği varsayılarak azami taksit süresi üzerinden ödeme planı hazırlanacaktır
7. Aynı Veya Farklı İllerde Birden Fazla İşyeri Bulunan İşverenlerin Her Bir İşyeri İçin Ayrı Ayrı Başvuru Yapması Gerekmekte Midir?
Evet. Bununla birlikte, başvuru süresi içinde bazı işyerleri için yapılandırma başvurusunda bulunulduğu halde bazı işyerleri için yapılandırma başvurusunda bulunulmadığı durumlarda, süresi içinde yapılan başvuru formu ibraz edilmek ve yazılı olarak başvuruda bulunmak kaydıyla, bu işyerleri için de süresi içinde başvuruda bulunulmuş kabul edilerek işlemler sonuçlandırılacaktır.
8. Süresi İçerisinde Başvuruda Bulunulan İşyerine İlişkin Başvuru Formundaki Beyan Başvuruda Bulunulmayan İşyerleri İçin Esas Alınacak Mıdır?
Aynı veya farklı illerde birden fazla işyeri bulunan işverenlerin başvuruda bulunulan işyerine ilişkin başvuru formunda beyan edilen taksit süresi esas alınacak olmakla birlikte borçlularca talep edilmesi halinde, başvuru formunda beyan edilen taksit sürelerine bağlı kalınmaksızın, diğer işyeri için peşin veya farklı süreli taksit de tercih edilebilecektir.
7020 BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA VE
BİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
HAKKINDA SORU VE CEVAPLAR
4 / 13
9. Aynı Veya Farklı İllerde Birden Fazla İşyeri Bulunan İşverenlerin Başvuruda Bulunulmayan İşyerleri İçin Hangi Tarihe Kadar Peşin Ödeme Seçeneği Tercih Edilebilir?
Bu nitelikteki başvurular sırasında ilk taksit ödeme süresi geçirildikten sonra peşin ödeme seçeneği tercih edilemez.
10. 6736 Sayılı Yasadan Yararlanıp Borçlarını Taksitlendirenler ilk taksitlerini 31/5/2017 tarihine kadar ödememişlerse 7020 Sayılı Kanunla Getirilen Yapılandırma İmkânından Yararlanabilir Mi?
6736 sayılı Kanun kapsamında yapılandırma talebi olanlardan ilk taksit veya peşin ödemelerini 31/5/2017 tarihine kadar yapmayanlar, 7020 sayılı Kanun kapsamında yapılandırmadan faydalanamayacaklardır.
11. E-Sigorta Kanalıyla Başvurular Nasıl Yapılacaktır?
E-Sigorta kanalıyla yapılacak olan yeniden yapılandırma başvuruları www.sgk.gov.tr adresinden e-Sigorta kullanıcı kodu ve şifresi / kesenek bilgi sistemi kullanıcı adı ve şifresi girilmek suretiyle yapılacaktır.
12. E-Sigorta Kanalıyla Başvuru Yapamayacak İşverenler Kimlerdir?
5510 sayılı Kanun kapsamından çıkartılmış ya da 5510 sayılı Kanun kapsamından çıkartılmamış olmasına rağmen daha önce alınmış e-Sigorta kullanıcı kodu ve şifrelerini unutmuş olan işverenlerce e-Sigorta kanalıyla başvuru yapılamayacaktır.
13. Yapılandırma Başvurularının Posta Yoluyla Yapılması Durumunda Başvuru Hangi Tarih İtibariyle Yapılmış Sayılacaktır?
Başvuruların posta yolu ile yapılması halinde, taahhütlü, iadeli taahhütlü, PTT Kargo (kapıdan kapıya teslim) ya da APS yolunun tercih edilmesi halinde başvuru formunun postaya verildiği tarih Kuruma verildiği tarih olarak kabul edilecek, buna karşın adi posta yolunun tercih edilmiş olması halinde, başvuru formunun Kurum evrak kayıtlarına giriş tarihi Kuruma verildiği tarih olarak kabul edilecektir.
14. Yapılandırma Başvurusunda Özellik Arz Eden Durumlar Nelerdir?
İşverenlerimiz Açısından :
 Kurumumuza borçlu olan şirketin yapılandırmaya başvurmamasına rağmen, ortakların başvuru süresi içinde kendi hisselerine düşen borçları için yapılandırma talebinde bulunmaları halinde bu talepleri geçerli kabul edilecektir.
7020 BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA VE
BİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
HAKKINDA SORU VE CEVAPLAR
5 / 13
 Kurumumuza borçlu olmalarına rağmen, yapılandırma başvurusunda bulunmayan şirketlerin, şirket ortaklığı/şirket müdürlüğü/yönetim kurulu üyeliği (vb.) sona erenlerin sorumlu olduğu dönemlerden kaynaklanan borçları için yapılandırma talepleri başvuru süresi içinde kabul edilecektir.
 Şirketin, süresi içinde yapılandırma talebinde bulunması durumunda, ortağın yine de ilk taksit ödeme süresi sonuna kadar, kendi ortaklığından kaynaklanan borcu için yapılandırma talebinde bulunması halinde bu talep kabul edilecektir. (şirketin ve ortağın borçlarını muntazam ödeyerek bitirilmesi durumunda, ortaktan mükerrer olarak tahsil edilen tutar iade edilecektir.)
 Gerçek kişi işverenliğinden kaynaklanan, kapsama giren borçlarını başvuru süresi içinde yapılandırma talebinde bulunan borçlunun, ortağı veya kanuni temsilcisi olduğu şirketten kaynaklanan borcunu ilk taksit ödeme süresinin sonuna kadar yapılandırma talebinde bulunması halinde, yapılandırma talebi geçerli sayılacaktır.
 Kuruma borcunun olmaması nedeniyle başvuru süresi içerisinde yapılandırma başvurusunda bulunmayan işverenin, 31/8/2017 tarihine kadar mahkeme kararı, denetim raporu, diğer kamu kurum ve kuruluşlarından alınan bilgi ve belgelerden dolayı tahakkuk eden bir borcun oluşması ve işverenin bu borcu yapılandırma talebinde bulunması halinde, işverenin süresinde yapılandırma talebinde bulunup bulunmadığına bakılmaksızın başvurusu kabul edilecektir.
 Asıl işverenin borcunun olmaması nedeniyle yapılandırmaya başvurmadığı, ancak alt işverenlerden birinin denetimi sonucunda, başvuru tarihinden sonra oluşan tahakkuktan dolayı asıl işverenin teşviklerinin bozulması durumunda, asıl işverenin ilk taksit ödeme süresinin sonuna kadar yazılı olarak yapılandırma başvurusunda bulunarak herhangi bir alt işverenin başvuru talebinin kendi borçları içinde kabul edilmesi talebinde bulunması halinde, talep geçerli kabul edilecektir. Ancak alt işverenlerden birinin süresinde yaptığı yapılandırma talebi, yapılandırmaya süresinde başvurmayan diğer alt işverenler için geçerli kabul edilmeyecektir.
4b sigortalılar açısından :
Genel Sağlık Sigortasından Yararlanmak İçin ;
 Yapılandırılan borç haricinde altmış günden fazla prim ve prime ilişkin borcun bulunmaması gerekir
 Altmış günden fazla prim ve prime ilişkin borçları bulunmakla birlikte bu borçlarını ilgili kanunlara göre taksitlendirmiş veya yapılandırmış olup ödeme yükümlülüklerini de yerine getiriyor olmaları gerekmektedir.
7020 BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA VE
BİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
HAKKINDA SORU VE CEVAPLAR
6 / 13
 Yapılandırılan borçlarının ilk taksitini ödemeleri gerekmektedir.
Ortak Hükümler
 4/a ,b, c kapsamında sigortalı/işveren olanların, bir statüden kaynaklanan borçları için süresinde yapılan başvurunun, ilk taksit ödeme süresi içinde yazılı olarak yapılması halinde diğer sigortalılık/işverenlikten kaynaklanan borçlar için de talep geçerli kabul edilecektir.
15. Yapılandırma İle Borç Asıllarında Herhangi Bir İndirim Sağlanmakta Mıdır?
Hayır.
16. Yapılandırma Kapsamındaki Borçların Hesaplanması Nasıl Yapılmaktadır?
Yapılandırma kapsamındaki borçların hesaplanması sırasında Kanunun yayımlandığı tarihe kadar (bu tarih hariç) geçen süre için uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı yerine, Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar borç aslına ilave edilmek suretiyle, yeniden yapılandırılacak tutar hesaplanacaktır.
Dolayısıyla, kapsama giren alacaklar için;
– 31/12/2004 tarihine kadar toptan eşya fiyatları endeksi (TEFE) aylık değişim oranları,
– 1/1/2005 tarihinden 31/12/2013 tarihine kadar üretici fiyatları endeksi (ÜFE) aylık değişim oranları,
– 1/1/2014 tarihinden 31/10/2016 tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları,
– 1/11/2016 tarihinden itibaren (kanunun yayımlandığı ay da dahil olmak üzere) aylık % 0.35 oranı
basit usulde uygulanmak suretiyle gecikme cezası ve gecikme zammı yerine tahsil edilecek tutar hesaplanacaktır.
Kanunun 1 inci maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendinde; bu Kanunun yayımlandığı ay da dahil olmak üzere 1/11/2016 tarihinden itibaren aylık %.0.35 oranının esas alınması öngörüldüğünden, Kanunun yayımlandığı ay için de kıst ay dikkate alınacak ve 2017/ Mayıs ayı için %.0.35 oranı günlük olarak hesaplanacaktır.
17. Yapılandırma Kapsamındaki Borçların Hesaplanmasında Esas Alınan Yİ-ÜFE-TEFE-ÜFE Aylık Değişim Oranları Bileşik Bazda Mı Uygulanmaktadır?
Hayır. Yİ-ÜFE aylık değişim oranları basit usulde uygulanmaktadır.
7020 BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA VE
BİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
HAKKINDA SORU VE CEVAPLAR
7 / 13
18. İdari Para Cezalarının Yapılandırma Kapsamında Dahil Olması İçin Gereken Şartlar Nelerdir?
Kanun uyarınca yeniden yapılandırma başvurusunda bulunan işverenlerin, 31/3/2017 tarihi (bu tarih dâhil) ve önceki sürelerde işlemiş oldukları fiiller dolayısıyla uygulanan idari para cezalarından en geç ilk taksit ödeme süresinin sonuna kadar (31/8/2017 tarihi dahil) tebliğ edilmiş olan, idari para cezaları (İPC) yeniden yapılandırma kapsamına dâhil edilecektir.
19. Yapılandırma Kapsamında İdari Para Cezaları Borçlarında Sağlanan İndirim Miktarı Ne Kadardır?
31/3/2017 tarihi ve öncesinde işlenen fiillere ilişkin olup ilk taksit ödeme süresi olan 31/8/2017 tarihine (bu tarih dahil) kadar tebliğ edilmiş idari para cezası alacak asıllarının % 50’si ile bu tutara ödeme vadesinin sona erdiği tarihten Kanunun yayımlandığı tarihe kadar (bu tarih hariç) geçen süre için gecikme cezası ve gecikme zammı yerine, Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesap edilen tutarın ilave edilmesi suretiyle yapılandırma kapsamında ödenecek tutar tespit edilecektir.
Bu durumda idari para cezası asıllarının %50’si ile idari para cezasına uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçilecektir.
20. 6736 SK İle İdari Para Cezası Borcunu Yapılandıran Ancak Ödeme Yükümlülüğünü Yerine Getirmeyen 7020 SK Kapsamında Yapılandırma Talebinde Bulunabilir Mi?
Daha önce yapılandırma talebinde bulunup yapılandırması devam eden kişi 7020 sayılı Kanun kapsamından yapılandırma talebinde bulunamaz. Herhangi bir yapılandırma anlaşması bozulan şahıs 7020 sayılı Kanuna başvurabilir.
21. Yapılandırma Kapsamında Olmayan Borç Türleri Nelerdir?
a) 5510 sayılı Kanunun geçici 72 nci maddesinin birinci fıkrası kapsamında ödeme süresi ertelenen prim tutarları
b) 5393 sayılı Kanunun geçici 5 inci maddesi, 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun geçici 3 üncü maddesi kapsamında uzlaşılan alacaklar
c)10/9/2014 tarihli ve 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanunun geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrası kapsamında yapılandırılan alacaklar,
d)13/2/2011 tarihli ve 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, 6552 sayılı Kanun,
7020 BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA VE
BİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
HAKKINDA SORU VE CEVAPLAR
8 / 13
3/8/2016 tarihli ve 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun, hükümlerine göre bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla taksit ödemeleri devam eden alacaklar,
e) 5510 sayılı Kanunun Geçici 17 (17/4/2008) ve Geçici 63 (4/4/2015) üncü maddeleri gereğince 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında durdurulan sigortalılığının ihya edilmesi halinde ortaya çıkan alacaklar,
f) Sağlık hizmeti sunucularına (hastaneler, eczaneler, optikçiler) yersiz yapılan ödemelerden veya bunlara kesilen cezai şartlardan doğan alacaklar,
g) Kira alacakları,
bu Kanun kapsamında yeniden yapılandırılmayacaktır.
22. Yapılandırma Kapsamına Giren Borç Asılları Ödenmiş, Ancak Ferilerinin Ödenmemiş Olması Halinde; Borç Ferilerinin Tahsilinden Vazgeçilmekte Midir?
– İdari para cezası dışındaki alacaklara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacakların tamamının,
– Aslı ödenmiş fer’i alacak niteliğindeki alacakların kalan % 60’ının,
– İlk taksit ödeme süresi olan 31/8/2017 tarihine kadar (bu tarih dahil) tebliğ edilmiş idari para cezası alacak asıllarının kalan % 50’si ile tamamına uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacaklarının tamamının,
tahsilinden vazgeçilmektedir
23. Yapılandırma Kapsamına Giren Borçları İçin Peşin Ödemeyi Seçen İşverenlerden Kanunun Yayımlandığı Tarihten Ödemenin Yapıldığı Tarihe Kadar Geçen Süre İçin Herhangi Bir Faiz Alınacak Mıdır?
Hayır.
24. Başvuru Formunda Taksitli Ödemeyi Seçen İşverenlerin, Borcun Tamamının İlk Taksit Ödeme Süresi İçinde Ödemeleri Halinde Taksitlendirme Farkı Alınacak Mıdır?
Hayır.
25. Yapılandırma Kapsamındaki Borçlar İçin Peşin Ödemenin Seçilmesi Halinde Ödemenin En Geç Hangi Tarihe Kadar Yapılması Gerekmektedir?
Yapılandırma kapsamındaki borçlar için peşin ödemenin seçilmesi halinde ödemenin 31/8/2017 tarihine kadar yapılması gerekmektedir.
26. Borcun Taksitler Halinde Ödeneceğinin Beyan Edilmesine Rağmen Peşin Ödeme Seçeneği Tercih Edilebilmekte Midir?
7020 BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA VE
BİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
HAKKINDA SORU VE CEVAPLAR
9 / 13
Evet. Başvuru sırasında, borcun taksitler halinde ödeneceğinin beyan edilmesine rağmen borcun tamamının ilk taksit ödeme süresi içinde (31/08/2017 tarihine kadar) ödenmesi halinde, peşin ödeme talebinde bulunulmuş gibi kabul edilerek borçlulardan taksitlendirme farkı alınmayacaktır.
27. Yapılandırma Kapsamına Giren Borçlar İçin Seçilebilecek Taksit Sayıları Nelerdir?
Yapılandırılan borçlar için özel sektör işyeri işverenlerince 6,9,12 ve en fazla 18 eşit taksite kadar, il özel idareleri ve bunlara bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlar ile Spor Genel Müdürlüğü, Türkiye Futbol Federasyonu ve Özerk Spor Federasyonlarına tescil edilmiş olan ve Türkiye’ de sportif faaliyette bulunan spor kulüpleri bakımdan ise yirmidört, otuz, otuzaltı taksite kadar, diğer kamu idarelerince en fazla 18 eşit taksitte ödeme imkanı bulunmaktadır. Belediye ve bağlı müstakil kuruluşlara 144 aylık eşit taksitte ödeme imkânı tanınmaktadır.
28. Borcun Taksitler Halinde Ödeneceğinin Beyan Edilmesine Rağmen, Borcun Tamamının Tercih Edilen Taksit Sayısından Daha Kısa Süre İçinde Ödenmesi Mümkün Müdür?
Evet. Başvuru sırasında, hesaplanan borcun taksitler halinde ödeneceğinin beyan edilmesine rağmen, borcun tamamının tercih edilen taksit sayısından daha kısa süre içinde ödenecek olması halinde, öncelikle taksitlendirme farkı ilgili taksit sayısına ilişkin katsayıya göre yeniden hesap edilecek, ardından kalan taksit tutarları ilgili katsayıya göre hesaplanan bakiye taksitlendirme farkı üzerinden tahsil edilecektir.
29. Borcun Belirtilen Taksit Süresinden Önce Ödenmesi Halinde Yapılacak İşlem Nedir?
Borcun tamamının tercih edilen taksit sayısından daha kısa süre içinde ödenmek istenmesi halinde; öncelikle taksitlendirme farkının ilgili taksit sayısına ait katsayıya göre yeniden hesap edilmesi, ardından kalan taksit tutarları, ilgili katsayıya göre hesaplanan bakiye taksitlendirme farkı üzerinden tahsil edilmesi gerekmektedir.
Diğer taraftan başvuru süresi sona ermeden talep edilen taksit sayısından daha fazla taksit sayısının tercih edilmesi mümkün bulunmaktadır.
Öte yandan, kapsama giren borçları için, peşin ödeme yolunu tercih etmiş olan borçluların, birinci taksit ödeme süresinin sona erdiği 31/8/2017 tarihine kadar (bu tarih dâhil) talepte bulunmaları kaydıyla, peşin ödeme başvuruları talep edecekleri taksit sayısına çevrilebilecektir.
30. Peşin Ödeme Yolunu Seçenler Yönünden Borçların Yapılandırma Kapsamında Ödenme Hakkı Hangi Durumda Sona Erer?
Peşin ödeme yolunu tercih etmiş olan borçlular, Kanun uyarınca ödemeleri gereken tutarları, en geç 31/8/2017 tarihine kadar (bu tarih dahil) ödememeleri veya aynı tarihe kadar peşin ödeme taleplerini taksitle ödeme talebine dönüştürüp ilk taksit ödemesini de yine en geç
7020 BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA VE
BİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
HAKKINDA SORU VE CEVAPLAR
10 / 13
31/8/2017 tarihine kadar (bu tarih dahil) yapmamaları halinde yapılandırma hükümlerinden yararlanma hakkını kaybedeceklerdir.
Hal böyle olmakla birlikte, peşin ödeme başvurusunda bulunan borçluların Kanuna göre ödemeleri gereken tutarlar için kısmi ödeme yapmaları halinde, anılan Kanun hükümlerinden ödedikleri tutar kadar yararlandırılacaklardır.
Kanunun yürürlük tarihinden sonra yapılan ödemeler, peşin ödeme yolunun tercih edilmiş olması halinde peşin ödeme tutarına; taksitle ödeme yolunun tercih edilmiş olması halinde ilk taksit tutarına mahsup edilecektir.
31. Taksitle Ödeme Yolunu Seçenler Yönünden Yapılandırmadan Yararlanma Hakkı Hangi Durumda Sona Erer?
Yapılandırmadan yararlanmak isteyen ve borçlarını taksitler halinde ödeme talebinde bulunan borçluların;
– Taksitlerinin ilk ikisini süresinde ve tam olarak ödememesi,
– İlk iki taksit süresinde ve tam olarak ödenmekle birlikte bir takvim yılında 2’den fazla taksitini ödememesi,
– İlk iki taksit süresinde ve tam olarak ödenmekle birlikte bir takvim yılında en fazla iki taksit ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarının borçlu işverene ait yapılandırmanın son taksitini takip eden ay sonuna kadar gecikilen her ay ve kesri için 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödememesi,
– Çok zor durumda olma hali hariç olmak üzere taksitlerin ödenme süresince tahakkuk eden sigorta primlerinin de bir takvim yılında 2 aydan fazla ödenmemesi,
halinde yapılandırma hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilecektir.
32. Taksitle Ödeme Yolunu Seçen İşverenin Yapılandırma Kapsamındaki Taksitleri Ödemesine Karşın Cari Ay Prim Borçlarını Ödememesi Halinde Yapılandırmadan Yararlanmaya Devam Edebilir Mi?
Kanunun 3 üncü maddesinin sekizinci fıkrası uyarınca, borçlarını anılan Kanuna göre taksitle ödemek amacıyla başvuruda bulunan borçlularca, ilk taksit ödeme süresinin başladığı ayda ödenmesi gereken primlerden başlanılarak, bir takvim yılı içinde ikiden fazla cari aya ilişkin sigorta primlerinin veya işsizlik sigortası primlerinin, çok zor durum hali olmaksızın ödenmemesi veya yasal süresi dışında ödenmesi ya da eksik ödenmesi halinde, kalan taksitler için bahse konu Kanun hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilmiş olacaktır.
33. Yeniden Yapılandırılmış Taksitlerle İlgili Ödeme Yükümlülüklerinin Yerine Getirilmesine Rağmen Bir Takvim Yılı İçinde İkiden Fazla Cari Aya İlişkin Sigorta Primlerinin, Çok Zor Durum Hali Olmaksızın Ödenmemesi Veya Yasal Süresi Dışında
7020 BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA VE
BİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
HAKKINDA SORU VE CEVAPLAR
11 / 13
Ödenmesi Ya Da Eksik Ödenmesi Halinde Yapılandırma Hakkı Hangi Tarih İtibariyle Kaybedilecektir?
Bu durumda yapılandırmadan yararlanma hakkı, üçüncü cari aya ilişkin primlerin yasal ödeme süresinin sona erdiği ayı takip eden aydan başlanılarak kaybedilmiş sayılacaktır.
34. Çok Zor Durum Halinin Varlığı Halinde Cari Ay Primlerinin Ödenmemesi Yapılandırmanın Bozulmasına Neden Olur Mu?
Cari ay primlerini çok zor durumda bulunmaları nedeniyle ödeyemediği anlaşılan borçlular, kalan taksitlerini Kanun hükümlerine göre ödemeye devam edebileceklerdir.
35. Taksit Tutarlarının Eksik Ödenmesi Halinde Yapılandırma İptal Edilecek Midir?
Taksit tutarının % 10’unu aşmamak kaydıyla 5 liraya (bu tutar dahil) kadar yapılmış eksik ödemeler için, yeniden yapılandırma Kanun hükümleri ihlal edilmiş sayılmayacaktır. Taksit tutarının %10’unu aşmamak kaydıyla 5 liraya kadar eksik ödenmiş tutarlar, yapılandırma süreci içerisinde ödenmek istendiği takdirde, 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı üzerinden hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte (%4) tahsil edilecektir. Bu tutarlar son taksiti takip eden ay sonuna kadar ödenmediği takdirde, borçlular yapılandırma hükümlerinden ödedikleri tutar kadar yararlandırılacak ve kalan borç cari usul ve esaslar çerçevesinde tahsil edilecektir.
36. Ödeme Süresi Mücbir Sebep Nedeniyle Ertelenmiş Olan Borçlar Yapılandırma Kapsamında Mıdır?
Yeniden yapılandırma başvurusunda bulunan borçluların, yapılandırma kapsamına giren ve ödeme süresi 5510 sayılı Kanunun 91 inci maddesi ve yönetim kurulu kararları gereği 31/3/2017 ve öncesi dönemlere ait ertelenmiş olan borçların da bulunması halinde, erteleme süresine ilişkin Yİ-ÜFE hesaplanmayacaktır. Erteleme kapsamına giren ve erteleme süresinin başladığı tarihten önce kesinleşmiş borçlar için yasal ödeme süresinin sona erdiği tarihten ertelemenin başlangıç tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplama yapılacaktır.
37. Adi Ortaklıklar Ve Apartman Yöneticilikleri Açısından Yapılandırma Hakkına Kimler Sahiptir?
Adi ortaklıklarda, ortaklardan her biri, ortaklığa ait borcun tamamından sorumlu olduğundan, adi ortaklardan bir veya birkaçının ortaklığın Kuruma olan borçlarından kendi hisselerine karşılık gelen kısmını ödemek amacıyla yeniden yapılandırma başvurusunda bulunmaları halinde, adi ortaklığı oluşturan ortakların kendi hisselerine düşen kısmı değil, adi ortaklığın kapsama giren borcunun tamamı 7020 sayılı Kanun kapsamında yeniden yapılandırılacaktır.
7020 BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA VE
BİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
HAKKINDA SORU VE CEVAPLAR
12 / 13
Kat malikleri kurulunca, borçlarını 7020 sayılı Kanuna göre yeniden yapılandırmak amacıyla başvuruda bulunmaları halinde, kat malikleri kuruluna ait borçların tamamı yeniden yapılandırma kapsamına dâhil edilecektir. Her bir kat malikinin kendi hissesine düşen borcunu yapılandırmak istemesi halinde bu talepler de manuel olarak hesaplanmak suretiyle kabul edilebilecektir.
38. 7020 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılandırma Başvurusunda Bulunulduğunda, İşverenlerin Kurumumuza Olan Borçlarından Dolayı Üçüncü Kişilerdeki Hak Ve Alacaklarına 6183 Sayılı Kanunun 79 Uncu Maddesine Göre Konulmuş Hacizler Kaldırılır Mı?
Borçlular tarafından yapılandırma başvurusunda bulunulması halinde üçüncü kişiler nezdindeki hak ve alacaklar üzerine konulan hacizler;
-Peşin ödeme yolunun tercih edilmesi halinde, borcun tamamının ödenmesinin,
-Taksitle ödeme yolunun tercih edilmesi halinde ise, ilk taksitin ödenmesinin ardından kaldırılacaktır.
39. 7020 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılandırma Başvurusunda Bulunulduğunda Taşınır Ve Taşınmaz Mallar Üzerindeki Hacizler Kaldırılır Mı?
Kanunun kapsamına giren alacaklardan dolayı daha önce taşınır ve taşınmaz mallar üzerine haciz tatbik edilmiş ise hacze konu malın birden fazla olması ve her birinin değerinin ayrı ayrı belirlenebilir nitelikte ya da ayrı ayrı tescile konu olması şartıyla haczin devam edeceği malın değerinin en az yapılandırma öncesindeki toplam borç tutarını karşılaması ve borçlu tarafından yazılı talep edilmesi kaydıyla daha önce konulmuş hacizler yapılan ödemeler nispetinde kaldırılacak, alınmış teminatlar ise yine yapılan ödemeler nispetinde iade edilecektir.
Buna göre, taşınır ve taşınmaz mallar üzerindeki hacizler;
– Yapılandırma başvuru sırasında peşin ödeme yolunun tercih edilmesi halinde yapılandırılan borcun tamamının ödenmesinin ardından tümüyle,
– Başvuru sırasında taksitle ödeme yolunun tercih edilmesi halinde ilk taksit tutarının ödenmesi, hacze konu olup yapılandırma kapsamına girmeyen başka bir borcun bulunmaması ve borçlu tarafından talep edilmesi kaydıyla yapılandırma öncesi toplam borç miktarı kadar (kalan asıl alacak + gecikme cezası + gecikme zammı) hacizler baki kalmak kaydıyla,
kaldırılacaktır.
40. 7020 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılandırma Başvurusunda Bulunulması, Haciz Ve Satış İşlemlerini Durdurur Mu?
Yapılandırma talebinde bulunan borçluların, yapılandırma kapsamına giren borçları yapılandırıldığında bu borçlar için haciz ve satış işlemleri durdurulacaktır.
7020 BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA VE
BİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
HAKKINDA SORU VE CEVAPLAR
13 / 13
41. Yapılandırma Öncesi Haczedilmiş Ve Trafikten Men Edilerek Otoparka Çekilmiş Araçlar Üzerindeki Yakalamalar Hangi Hallerde Kaldırılır?
Yapılandırma öncesi haczedilmiş ve trafikten men edilerek otoparka çekilmiş araçlar üzerindeki yakalamaların kaldırılması için yapılandırma başvurusunda bulunulmuş ve yediemin ücretinin ödenmiş olunması şarttır
42. 6183 Sayılı Kanunun 48 İnci Maddesine İstinaden Tecil Ve Taksitlendirilmesi Devam Edenler Yapılandırma Başvurusunda Bulunabilirler Mi?
Talepte bulunmaları halinde, Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine istinaden tecil ve taksitlendirilmesi devam edenler (bozma koşuluna girmemiş olan) bu kapsamda bozma işlemi yapılmadan durdurma işlemi yapılarak, kalan taksit tutarlarına ilişkin alacak asılları yeniden yapılandırmaya göre hesaplanarak yapılandırılabilirler.
43. 7020 Sayılı Kanun Kapsamında Belediyeler Ve Bunlara Bağlı Müstakil Bütçeli Ve Kamu Tüzel Kişiliğini Haiz Kuruluşların Borçları En Fazla Kaç Taksit Yapılabilir?
Belediyeler ve bunlara bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşların borçları azami yüz kırk dört eşit taksitte yapılandırılabilir.
44. Borçlular, 7020 Sayılı Kanun Kapsamına Giren Borçlarından Dolayı Haciz Konulmuş Mallarının Satışını İsteyebilir Mi?
Borçlunun talebi halinde, kapsama giren alacaklarla ilgili tatbik edilen hacizlere konu mallar muvafakatname alınarak 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre alacaklı tahsil dairesince satılabilecektir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here